Plan rada

Plan rada

28.06.2016 TROGODISNJI PLAN RADA FZS 2017-2019

29.05.2016 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA F BiH ZA 2016.GODINU

29.05.2016 Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

15.03.2016 PLAN RADA Federalnog zavoda za statistiku za 2016.godinu