CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE Godišnji podaci za 2015

5.1.6 5.1.6

 CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

Godišnji podaci za 2015

U periodu januar – decembar 2015. godine pređeni kilometri

vozila veći su za 10,7% u odnosu na isti period 2014. godine.

Količina prevezene robe veća je za 23,1%, a ostvareni tonski

kilometri veći su za 19,5%.